Folgen der Staffel 1

S01E01

S01E01 : Folge 1 7.22/10 (ausgestrahlt am 28/08/1993)

S01E02

S01E02 : Folge 2 6.9/10 (ausgestrahlt am 07/09/1993)

S01E03

S01E03 : Folge 3 7.3/10 (ausgestrahlt am 08/09/1993)

S01E04

S01E04 : Folge 4 6.7/10 (ausgestrahlt am 09/09/1993)

S01E05

S01E05 : Folge 5 6.8/10 (ausgestrahlt am 10/09/1993)

S01E06

S01E06 : Folge 6 7.2/10 (ausgestrahlt am 04/09/1993)

S01E07

S01E07 : Folge 7 6.5/10 (ausgestrahlt am 30/09/1993)

S01E08

S01E08 : Folge 8 7.2/10 (ausgestrahlt am 04/10/1993)

S01E09

S01E09 : Folge 9 5.41/10 (ausgestrahlt am 14/09/1993)

S01E10

S01E10 : Folge 10 7.41/10 (ausgestrahlt am 22/09/1993)

S01E11

S01E11 : Folge 11 4.82/10 (ausgestrahlt am 15/09/1993)

S01E12

S01E12 : Folge 12 7.51/10 (ausgestrahlt am 16/09/1993)

S01E13

S01E13 : Folge 13 7.5/10 (ausgestrahlt am 17/09/1993)

S01E14

S01E14 : Folge 14 7.29/10 (ausgestrahlt am 20/09/1993)

S01E15

S01E15 : Folge 15 6.8/10 (ausgestrahlt am 21/09/1993)

S01E16

S01E16 : Folge 16 7.1/10 (ausgestrahlt am 28/09/1993)

S01E17

S01E17 : Folge 17 8.2/10 (ausgestrahlt am 05/10/1993)

S01E18

S01E18 : Folge 18 8.2/10 (ausgestrahlt am 06/10/1993)

S01E19

S01E19 : Folge 19 8.19/10 (ausgestrahlt am 07/10/1993)

S01E20

S01E20 : Folge 20 8.29/10 (ausgestrahlt am 08/10/1993)

S01E21

S01E21 : Folge 21 8.3/10 (ausgestrahlt am 09/10/1993)

S01E22

S01E22 : Folge 22 7.4/10 (ausgestrahlt am 11/10/1993)

S01E23

S01E23 : Folge 23 7.2/10 (ausgestrahlt am 12/10/1993)

S01E24

S01E24 : Folge 24 7.29/10 (ausgestrahlt am 19/10/1993)

S01E25

S01E25 : Folge 25 7.68/10 (ausgestrahlt am 30/10/1993)

S01E26

S01E26 : Folge 26 4.62/10 (ausgestrahlt am 25/10/1993)

S01E27

S01E27 : Folge 27 4.81/10 (ausgestrahlt am 01/11/1993)

S01E28

S01E28 : Folge 28 5.71/10 (ausgestrahlt am 02/11/1993)

S01E29

S01E29 : Folge 29 5.6/10 (ausgestrahlt am 03/11/1993)

S01E30

S01E30 : Folge 30 6.88/10 (ausgestrahlt am 05/11/1993)

S01E31

S01E31 : Folge 31 7.2/10 (ausgestrahlt am 15/11/1993)

S01E32

S01E32 : Folge 32 7.1/10 (ausgestrahlt am 16/11/1993)

S01E33

S01E33 : Folge 33 6.8/10 (ausgestrahlt am 17/11/1993)

S01E34

S01E34 : Folge 34 8/10 (ausgestrahlt am 18/11/1993)

S01E35

S01E35 : Folge 35 8.08/10 (ausgestrahlt am 04/11/1993)

S01E36

S01E36 : Folge 36 7.1/10 (ausgestrahlt am 22/11/1993)

S01E37

S01E37 : Folge 37 7.3/10 (ausgestrahlt am 23/11/1993)

S01E38

S01E38 : Folge 38 7.7/10 (ausgestrahlt am 27/11/1993)

S01E39

S01E39 : Folge 39 7.7/10 (ausgestrahlt am 29/11/1993)

S01E40

S01E40 : Folge 40 7.8/10 (ausgestrahlt am 30/11/1993)

S01E41

S01E41 : Folge 41 6.49/10 (ausgestrahlt am 08/02/1994)

S01E42

S01E42 : Folge 42 6.3/10 (ausgestrahlt am 10/02/1994)

S01E43

S01E43 : Folge 43 6.8/10 (ausgestrahlt am 07/02/1994)

S01E44

S01E44 : Folge 44 6.97/10 (ausgestrahlt am 14/02/1994)

S01E45

S01E45 : Folge 45 7.38/10 (ausgestrahlt am 09/02/1994)

S01E46

S01E46 : Folge 46 7.18/10 (ausgestrahlt am 15/02/1994)

S01E47

S01E47 : Folge 47 7.07/10 (ausgestrahlt am 16/02/1994)

S01E48

S01E48 : Folge 48 7.69/10 (ausgestrahlt am 17/02/1994)

S01E49

S01E49 : Folge 49 7.99/10 (ausgestrahlt am 28/02/1994)

S01E50

S01E50 : Folge 50 7.89/10 (ausgestrahlt am 01/03/1994)

S01E51

S01E51 : Folge 51 7.3/10 (ausgestrahlt am 28/04/1994)

S01E52

S01E52 : Folge 52 7.2/10 (ausgestrahlt am 29/04/1994)

S01E53

S01E53 : Folge 53 7.1/10 (ausgestrahlt am 02/05/1994)

S01E54

S01E54 : Folge 54 7.1/10 (ausgestrahlt am 06/05/1994)

S01E55

S01E55 : Folge 55 6.8/10 (ausgestrahlt am 03/05/1994)

S01E56

S01E56 : Folge 56 7.6/10 (ausgestrahlt am 05/05/1994)

S01E57

S01E57 : Folge 57 7.69/10 (ausgestrahlt am 04/05/1994)

S01E58

S01E58 : Folge 58 7.3/10 (ausgestrahlt am 09/05/1994)

S01E59

S01E59 : Folge 59 7.59/10 (ausgestrahlt am 16/05/1994)

S01E60

S01E60 : Folge 60 7.69/10 (ausgestrahlt am 23/05/1994)