Folgen der Staffel 2016

S2016E01

S2016E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 04/01/2016)

S2016E02

S2016E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 05/01/2016)

S2016E03

S2016E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 06/01/2016)

S2016E04

S2016E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 07/01/2016)

S2016E05

S2016E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 08/01/2016)

S2016E06

S2016E06 : Folge 6 (ausgestrahlt am 12/01/2016)

S2016E07

S2016E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 13/01/2016)

S2016E08

S2016E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 14/01/2016)

S2016E09

S2016E09 : Folge 9 (ausgestrahlt am 15/01/2016)

S2016E10

S2016E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 18/01/2016)

S2016E11

S2016E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 19/01/2016)

S2016E12

S2016E12 : Folge 12 (ausgestrahlt am 20/01/2016)

S2016E13

S2016E13 : Folge 13 (ausgestrahlt am 21/01/2016)

S2016E14

S2016E14 : Folge 14 (ausgestrahlt am 22/01/2016)

S2016E15

S2016E15 : Folge 15 (ausgestrahlt am 25/01/2016)

S2016E16

S2016E16 : Folge 16 (ausgestrahlt am 26/01/2016)

S2016E17

S2016E17 : Folge 17 (ausgestrahlt am 27/01/2016)

S2016E18

S2016E18 : Folge 18 (ausgestrahlt am 28/01/2016)

S2016E19

S2016E19 : Folge 19 (ausgestrahlt am 29/01/2016)

S2016E20

S2016E20 : Folge 20 (ausgestrahlt am 01/02/2016)

S2016E21

S2016E21 : Folge 21 (ausgestrahlt am 02/02/2016)

S2016E22

S2016E22 : Folge 22 (ausgestrahlt am 03/02/2016)

S2016E23

S2016E23 : Folge 23 (ausgestrahlt am 04/02/2016)

S2016E24

S2016E24 : Folge 24 (ausgestrahlt am 05/02/2016)

S2016E25

S2016E25 : Folge 25 (ausgestrahlt am 08/02/2016)

S2016E26

S2016E26 : Folge 26 (ausgestrahlt am 09/02/2016)

S2016E27

S2016E27 : Folge 27 (ausgestrahlt am 10/02/2016)

S2016E28

S2016E28 : Folge 28 (ausgestrahlt am 11/02/2016)

S2016E29

S2016E29 : Folge 29 (ausgestrahlt am 12/02/2016)

S2016E30

S2016E30 : Folge 30 (ausgestrahlt am 15/02/2016)

S2016E31

S2016E31 : Folge 31 (ausgestrahlt am 16/02/2016)

S2016E32

S2016E32 : Folge 32 (ausgestrahlt am 17/02/2016)

S2016E33

S2016E33 : Folge 33 (ausgestrahlt am 18/02/2016)

S2016E34

S2016E34 : Folge 34 (ausgestrahlt am 19/02/2016)

S2016E35

S2016E35 : Folge 35 (ausgestrahlt am 22/02/2016)

S2016E36

S2016E36 : Folge 36 (ausgestrahlt am 23/02/2016)

S2016E37

S2016E37 : Folge 37 (ausgestrahlt am 24/02/2016)

S2016E38

S2016E38 : Folge 38 (ausgestrahlt am 25/02/2016)

S2016E39

S2016E39 : Folge 39 (ausgestrahlt am 26/02/2016)

S2016E40

S2016E40 : Folge 40 (ausgestrahlt am 29/02/2016)

S2016E41

S2016E41 : Folge 41 (ausgestrahlt am 01/03/2016)

S2016E42

S2016E42 : Folge 42 (ausgestrahlt am 02/03/2016)

S2016E43

S2016E43 : Folge 43 (ausgestrahlt am 03/03/2016)

S2016E44

S2016E44 : Folge 44 (ausgestrahlt am 04/03/2016)

S2016E45

S2016E45 : Folge 45 (ausgestrahlt am 07/03/2016)

S2016E46

S2016E46 : Folge 46 (ausgestrahlt am 08/03/2016)

S2016E47

S2016E47 : Folge 47 (ausgestrahlt am 10/03/2016)

S2016E48

S2016E48 : Folge 48 (ausgestrahlt am 11/03/2016)

S2016E49

S2016E49 : Folge 49 (ausgestrahlt am 14/03/2016)

S2016E50

S2016E50 : Folge 50 (ausgestrahlt am 15/03/2016)

S2016E51

S2016E51 : Folge 51 (ausgestrahlt am 16/03/2016)

S2016E52

S2016E52 : Folge 52 (ausgestrahlt am 21/03/2016)

S2016E53

S2016E53 : Folge 53 (ausgestrahlt am 22/03/2016)

S2016E54

S2016E54 : Folge 54 (ausgestrahlt am 23/03/2016)

S2016E55

S2016E55 : Folge 55 (ausgestrahlt am 24/03/2016)

S2016E56

S2016E56 : Folge 56 (ausgestrahlt am 25/03/2016)

S2016E57

S2016E57 : Folge 57 (ausgestrahlt am 28/03/2016)

S2016E58

S2016E58 : Folge 58 (ausgestrahlt am 29/03/2016)

S2016E59

S2016E59 : Folge 59 (ausgestrahlt am 30/03/2016)

S2016E60

S2016E60 : Folge 60 (ausgestrahlt am 31/03/2016)

S2016E61

S2016E61 : Folge 61 (ausgestrahlt am 01/04/2016)

S2016E62

S2016E62 : Folge 62 (ausgestrahlt am 05/04/2016)

S2016E63

S2016E63 : Folge 63 (ausgestrahlt am 11/04/2016)

S2016E64

S2016E64 : Folge 64 (ausgestrahlt am 12/04/2016)

S2016E65

S2016E65 : Folge 65 (ausgestrahlt am 13/04/2016)

S2016E66

S2016E66 : Folge 66 (ausgestrahlt am 14/04/2016)

S2016E67

S2016E67 : Folge 67 (ausgestrahlt am 15/04/2016)

S2016E68

S2016E68 : Folge 68 (ausgestrahlt am 18/04/2016)

S2016E69

S2016E69 : Folge 69 (ausgestrahlt am 19/04/2016)

S2016E70

S2016E70 : Folge 70 (ausgestrahlt am 20/04/2016)

S2016E71

S2016E71 : Folge 71 (ausgestrahlt am 21/04/2016)

S2016E72

S2016E72 : Folge 72 (ausgestrahlt am 22/04/2016)

S2016E73

S2016E73 : Folge 73 (ausgestrahlt am 25/04/2016)

S2016E74

S2016E74 : Folge 74 (ausgestrahlt am 26/04/2016)

S2016E75

S2016E75 : Folge 75 (ausgestrahlt am 27/04/2016)

S2016E76

S2016E76 : Folge 76 (ausgestrahlt am 28/04/2016)

S2016E77

S2016E77 : Folge 77 (ausgestrahlt am 29/04/2016)

S2016E78

S2016E78 : Folge 78 (ausgestrahlt am 02/05/2016)

S2016E79

S2016E79 : Folge 79 (ausgestrahlt am 03/05/2016)

S2016E80

S2016E80 : Folge 80 (ausgestrahlt am 04/05/2016)

S2016E81

S2016E81 : Folge 81 (ausgestrahlt am 05/05/2016)

S2016E82

S2016E82 : Folge 82 (ausgestrahlt am 06/05/2016)

S2016E83

S2016E83 : Folge 83 (ausgestrahlt am 09/05/2016)

S2016E84

S2016E84 : Folge 84 (ausgestrahlt am 10/05/2016)

S2016E85

S2016E85 : Folge 85 (ausgestrahlt am 11/05/2016)

S2016E86

S2016E86 : Folge 86 (ausgestrahlt am 12/05/2016)

S2016E87

S2016E87 : Folge 87 (ausgestrahlt am 13/05/2016)

S2016E88

S2016E88 : Folge 88 (ausgestrahlt am 16/05/2016)

S2016E89

S2016E89 : Folge 89 (ausgestrahlt am 17/05/2016)

S2016E90

S2016E90 : Folge 90 (ausgestrahlt am 18/05/2016)

S2016E91

S2016E91 : Folge 91 (ausgestrahlt am 19/05/2016)

S2016E92

S2016E92 : Folge 92 (ausgestrahlt am 20/05/2016)

S2016E93

S2016E93 : Folge 93 (ausgestrahlt am 23/05/2016)

S2016E94

S2016E94 : Folge 94 (ausgestrahlt am 24/05/2016)

S2016E95

S2016E95 : Folge 95 (ausgestrahlt am 25/05/2016)

S2016E96

S2016E96 : Folge 96 (ausgestrahlt am 26/05/2016)

S2016E97

S2016E97 : Folge 97 (ausgestrahlt am 27/05/2016)

S2016E98

S2016E98 : Folge 98 (ausgestrahlt am 31/05/2016)

S2016E99

S2016E99 : Folge 99 (ausgestrahlt am 01/06/2016)

S2016E100

S2016E100 : Folge 100 (ausgestrahlt am 02/06/2016)

S2016E101

S2016E101 : Folge 101 (ausgestrahlt am 03/06/2016)

S2016E102

S2016E102 : Folge 102 (ausgestrahlt am 06/06/2016)

S2016E103

S2016E103 : Folge 103 (ausgestrahlt am 07/06/2016)

S2016E104

S2016E104 : Folge 104 (ausgestrahlt am 08/06/2016)

S2016E105

S2016E105 : Folge 105 (ausgestrahlt am 09/06/2016)

S2016E106

S2016E106 : Folge 106 (ausgestrahlt am 10/06/2016)

S2016E107

S2016E107 : Folge 107 (ausgestrahlt am 13/06/2016)

S2016E108

S2016E108 : Folge 108 (ausgestrahlt am 14/06/2016)

S2016E109

S2016E109 : Folge 109 (ausgestrahlt am 15/06/2016)

S2016E110

S2016E110 : Folge 110 (ausgestrahlt am 16/06/2016)

S2016E111

S2016E111 : Folge 111 (ausgestrahlt am 17/06/2016)

S2016E112

S2016E112 : Folge 112 (ausgestrahlt am 20/06/2016)

S2016E113

S2016E113 : Folge 113 (ausgestrahlt am 21/06/2016)

S2016E114

S2016E114 : Folge 114 (ausgestrahlt am 22/06/2016)

S2016E115

S2016E115 : Folge 115 (ausgestrahlt am 23/06/2016)

S2016E116

S2016E116 : Folge 116 (ausgestrahlt am 24/06/2016)

S2016E117

S2016E117 : Folge 117 (ausgestrahlt am 27/06/2016)

S2016E118

S2016E118 : Folge 118 (ausgestrahlt am 28/06/2016)

S2016E119

S2016E119 : Folge 119 (ausgestrahlt am 29/06/2016)

S2016E120

S2016E120 : Folge 120 (ausgestrahlt am 30/06/2016)

S2016E121

S2016E121 : Folge 121 (ausgestrahlt am 01/07/2016)

S2016E122

S2016E122 : Folge 122 (ausgestrahlt am 11/07/2016)

S2016E123

S2016E123 : Folge 123 (ausgestrahlt am 12/07/2016)

S2016E124

S2016E124 : Folge 124 (ausgestrahlt am 14/07/2016)

S2016E125

S2016E125 : Folge 125 (ausgestrahlt am 15/07/2016)

S2016E126

S2016E126 : Folge 126 (ausgestrahlt am 18/07/2016)

S2016E127

S2016E127 : Folge 127 (ausgestrahlt am 19/07/2016)

S2016E128

S2016E128 : Folge 128 (ausgestrahlt am 20/07/2016)

S2016E129

S2016E129 : Folge 129 (ausgestrahlt am 21/07/2016)

S2016E130

S2016E130 : Folge 130 (ausgestrahlt am 22/07/2016)

S2016E131

S2016E131 : Folge 131 (ausgestrahlt am 25/07/2016)

S2016E132

S2016E132 : Folge 132 (ausgestrahlt am 26/07/2016)

S2016E133

S2016E133 : Folge 133 (ausgestrahlt am 27/07/2016)

S2016E134

S2016E134 : Folge 134 (ausgestrahlt am 28/07/2016)

S2016E135

S2016E135 : Folge 135 (ausgestrahlt am 29/07/2016)

S2016E136

S2016E136 : Folge 136 (ausgestrahlt am 01/08/2016)

S2016E137

S2016E137 : Folge 137 (ausgestrahlt am 02/08/2016)

S2016E138

S2016E138 : Folge 138 (ausgestrahlt am 03/08/2016)

S2016E139

S2016E139 : Folge 139 (ausgestrahlt am 04/08/2016)

S2016E140

S2016E140 : Folge 140 (ausgestrahlt am 05/08/2016)

S2016E141

S2016E141 : Folge 141 (ausgestrahlt am 08/08/2016)

S2016E142

S2016E142 : Folge 142 (ausgestrahlt am 09/08/2016)

S2016E143

S2016E143 : Folge 143 (ausgestrahlt am 10/08/2016)

S2016E144

S2016E144 : Folge 144 (ausgestrahlt am 11/08/2016)

S2016E145

S2016E145 : Folge 145 (ausgestrahlt am 12/08/2016)

S2016E146

S2016E146 : Folge 146 (ausgestrahlt am 15/08/2016)

S2016E147

S2016E147 : Folge 147 (ausgestrahlt am 16/08/2016)

S2016E148

S2016E148 : Folge 148 (ausgestrahlt am 17/08/2016)

S2016E149

S2016E149 : Folge 149 (ausgestrahlt am 18/08/2016)

S2016E150

S2016E150 : Folge 150 (ausgestrahlt am 19/08/2016)

S2016E151

S2016E151 : Folge 151 (ausgestrahlt am 22/08/2016)

S2016E152

S2016E152 : Folge 152 (ausgestrahlt am 23/08/2016)

S2016E153

S2016E153 : Folge 153 (ausgestrahlt am 24/08/2016)

S2016E154

S2016E154 : Folge 154 (ausgestrahlt am 25/08/2016)

S2016E155

S2016E155 : Folge 155 (ausgestrahlt am 26/08/2016)

S2016E156

S2016E156 : Folge 156 (ausgestrahlt am 06/09/2016)

S2016E157

S2016E157 : Folge 157 (ausgestrahlt am 07/09/2016)

S2016E158

S2016E158 : Folge 158 (ausgestrahlt am 08/09/2016)

S2016E159

S2016E159 : Folge 159 (ausgestrahlt am 09/09/2016)

S2016E160

S2016E160 : Folge 160 (ausgestrahlt am 12/09/2016)

S2016E161

S2016E161 : Folge 161 (ausgestrahlt am 13/09/2016)

S2016E162

S2016E162 : Folge 162 (ausgestrahlt am 14/09/2016)

S2016E163

S2016E163 : Folge 163 (ausgestrahlt am 15/09/2016)

S2016E164

S2016E164 : Folge 164 (ausgestrahlt am 16/09/2016)

S2016E165

S2016E165 : Folge 165 (ausgestrahlt am 19/09/2016)

S2016E166

S2016E166 : Folge 166 (ausgestrahlt am 20/09/2016)

S2016E167

S2016E167 : Folge 167 (ausgestrahlt am 21/09/2016)

S2016E168

S2016E168 : Folge 168 (ausgestrahlt am 22/09/2016)

S2016E169

S2016E169 : Folge 169 (ausgestrahlt am 23/09/2016)

S2016E170

S2016E170 : Folge 170 (ausgestrahlt am 26/09/2016)

S2016E171

S2016E171 : Folge 171 (ausgestrahlt am 27/09/2016)

S2016E172

S2016E172 : Folge 172 (ausgestrahlt am 28/09/2016)

S2016E173

S2016E173 : Folge 173 (ausgestrahlt am 29/09/2016)

S2016E174

S2016E174 : Folge 174 (ausgestrahlt am 30/09/2016)

S2016E175

S2016E175 : Folge 175 (ausgestrahlt am 03/10/2016)

S2016E176

S2016E176 : Folge 176 (ausgestrahlt am 04/10/2016)

S2016E177

S2016E177 : Folge 177 (ausgestrahlt am 05/10/2016)

S2016E178

S2016E178 : Folge 178 (ausgestrahlt am 06/10/2016)

S2016E179

S2016E179 : Folge 179 (ausgestrahlt am 07/10/2016)

S2016E180

S2016E180 : Folge 180 (ausgestrahlt am 10/10/2016)

S2016E181

S2016E181 : Folge 181 (ausgestrahlt am 11/10/2016)

S2016E182

S2016E182 : Folge 182 (ausgestrahlt am 12/10/2016)

S2016E183

S2016E183 : Folge 183 (ausgestrahlt am 13/10/2016)

S2016E184

S2016E184 : Folge 184 (ausgestrahlt am 14/10/2016)

S2016E185

S2016E185 : Folge 185 (ausgestrahlt am 17/10/2016)

S2016E186

S2016E186 : Folge 186 (ausgestrahlt am 18/10/2016)

S2016E187

S2016E187 : Folge 187 (ausgestrahlt am 19/10/2016)

S2016E188

S2016E188 : Folge 188 (ausgestrahlt am 20/10/2016)

S2016E189

S2016E189 : Folge 189 (ausgestrahlt am 21/10/2016)

S2016E190

S2016E190 : Folge 190 (ausgestrahlt am 24/10/2016)

S2016E191

S2016E191 : Folge 191 (ausgestrahlt am 25/10/2016)

S2016E192

S2016E192 : Folge 192 (ausgestrahlt am 26/10/2016)

S2016E193

S2016E193 : Folge 193 (ausgestrahlt am 27/10/2016)

S2016E194

S2016E194 : Folge 194 (ausgestrahlt am 28/10/2016)

S2016E195

S2016E195 : Folge 195 (ausgestrahlt am 31/10/2016)

S2016E196

S2016E196 : Folge 196 (ausgestrahlt am 01/11/2016)

S2016E197

S2016E197 : Folge 197 (ausgestrahlt am 02/11/2016)

S2016E198

S2016E198 : Folge 198 (ausgestrahlt am 03/11/2016)

S2016E199

S2016E199 : Folge 199 (ausgestrahlt am 04/11/2016)

S2016E200

S2016E200 : Folge 200 (ausgestrahlt am 07/11/2016)

S2016E201

S2016E201 : Folge 201 (ausgestrahlt am 08/11/2016)

S2016E202

S2016E202 : Folge 202 (ausgestrahlt am 08/11/2016)

S2016E203

S2016E203 : Folge 203 (ausgestrahlt am 09/11/2016)

S2016E204

S2016E204 : Folge 204 (ausgestrahlt am 10/11/2016)

S2016E205

S2016E205 : Folge 205 (ausgestrahlt am 11/11/2016)

S2016E206

S2016E206 : Folge 206 (ausgestrahlt am 14/11/2016)

S2016E207

S2016E207 : Folge 207 (ausgestrahlt am 15/11/2016)

S2016E208

S2016E208 : Folge 208 (ausgestrahlt am 16/11/2016)

S2016E209

S2016E209 : Folge 209 (ausgestrahlt am 17/11/2016)

S2016E210

S2016E210 : Folge 210 (ausgestrahlt am 18/11/2016)

S2016E211

S2016E211 : Folge 211 (ausgestrahlt am 21/11/2016)

S2016E212

S2016E212 : Folge 212 (ausgestrahlt am 22/11/2016)

S2016E213

S2016E213 : Folge 213 (ausgestrahlt am 23/11/2016)

S2016E214

S2016E214 : Folge 214 (ausgestrahlt am 24/11/2016)

S2016E215

S2016E215 : Folge 215 (ausgestrahlt am 25/11/2016)

S2016E216

S2016E216 : Folge 216 (ausgestrahlt am 28/11/2016)

S2016E217

S2016E217 : Folge 217 (ausgestrahlt am 29/11/2016)

S2016E218

S2016E218 : Folge 218 (ausgestrahlt am 30/11/2016)

S2016E219

S2016E219 : Folge 219 (ausgestrahlt am 01/12/2016)

S2016E220

S2016E220 : Folge 220 (ausgestrahlt am 02/12/2016)

S2016E221

S2016E221 : Folge 221 (ausgestrahlt am 05/12/2016)

S2016E222

S2016E222 : Folge 222 (ausgestrahlt am 06/12/2016)

S2016E223

S2016E223 : Folge 223 (ausgestrahlt am 07/12/2016)

S2016E224

S2016E224 : Folge 224 (ausgestrahlt am 08/12/2016)

S2016E225

S2016E225 : Folge 225 (ausgestrahlt am 09/12/2016)

S2016E226

S2016E226 : Folge 226 (ausgestrahlt am 12/12/2016)

S2016E227

S2016E227 : Folge 227 (ausgestrahlt am 13/12/2016)

S2016E228

S2016E228 : Folge 228 (ausgestrahlt am 14/12/2016)

S2016E229

S2016E229 : Folge 229 (ausgestrahlt am 15/12/2016)

S2016E230

S2016E230 : Folge 230 (ausgestrahlt am 16/12/2016)

S2016E231

S2016E231 : Folge 231 (ausgestrahlt am 19/12/2016)

S2016E232

S2016E232 : Folge 232 (ausgestrahlt am 20/12/2016)

S2016E233

S2016E233 : Folge 233 (ausgestrahlt am 21/12/2016)

S2016E234

S2016E234 : Folge 234 (ausgestrahlt am 22/12/2016)

S2016E235

S2016E235 : Folge 235 (ausgestrahlt am 23/12/2016)

S2016E236

S2016E236 : Folge 236 (ausgestrahlt am 26/12/2016)

S2016E237

S2016E237 : Folge 237 (ausgestrahlt am 27/12/2016)

S2016E238

S2016E238 : Folge 238 (ausgestrahlt am 28/12/2016)

S2016E239

S2016E239 : Folge 239 (ausgestrahlt am 29/12/2016)

S2016E240

S2016E240 : Folge 240 (ausgestrahlt am 30/12/2016)