Folgen der Staffel 1996

S1996E01

S1996E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 08/01/1996)

S1996E02

S1996E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 15/01/1996)

S1996E03

S1996E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 22/01/1996)

S1996E04

S1996E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 23/01/1996)

S1996E05

S1996E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 05/02/1996)

S1996E07

S1996E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 22/04/1996)

S1996E08

S1996E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 29/04/1996)

S1996E09

S1996E09 : Folge 9 (ausgestrahlt am 13/05/1996)

S1996E10

S1996E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 20/05/1996)

S1996E11

S1996E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 05/11/1996)