Folgen der Staffel 2012

S2012E01

S2012E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 02/01/2012)

S2012E02

S2012E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 03/01/2012)

S2012E03

S2012E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 04/01/2012)

S2012E04

S2012E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 05/01/2012)

S2012E05

S2012E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 06/01/2012)

S2012E06

S2012E06 : Folge 6 (ausgestrahlt am 08/01/2012)

S2012E07

S2012E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 09/01/2012)

S2012E08

S2012E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 10/01/2012)

S2012E09

S2012E09 : Folge 9 (ausgestrahlt am 11/01/2012)

S2012E10

S2012E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 12/01/2012)

S2012E11

S2012E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 13/01/2012)

S2012E12

S2012E12 : Folge 12 (ausgestrahlt am 15/01/2012)

S2012E13

S2012E13 : Folge 13 (ausgestrahlt am 16/01/2012)

S2012E14

S2012E14 : Folge 14 (ausgestrahlt am 17/01/2012)

S2012E15

S2012E15 : Folge 15 (ausgestrahlt am 18/01/2012)

S2012E16

S2012E16 : Folge 16 (ausgestrahlt am 19/01/2012)

S2012E17

S2012E17 : Folge 17 (ausgestrahlt am 20/01/2012)

S2012E18

S2012E18 : Folge 18 (ausgestrahlt am 22/01/2012)

S2012E19

S2012E19 : Folge 19 (ausgestrahlt am 23/01/2012)

S2012E20

S2012E20 : Folge 20 (ausgestrahlt am 24/01/2012)

S2012E21

S2012E21 : Folge 21 (ausgestrahlt am 25/01/2012)

S2012E22

S2012E22 : Folge 22 (ausgestrahlt am 26/01/2012)

S2012E23

S2012E23 : Folge 23 (ausgestrahlt am 27/01/2012)

S2012E24

S2012E24 : Folge 24 (ausgestrahlt am 29/01/2012)

S2012E25

S2012E25 : Folge 25 (ausgestrahlt am 30/01/2012)

S2012E26

S2012E26 : Folge 26 (ausgestrahlt am 31/01/2012)

S2012E27

S2012E27 : Folge 27 (ausgestrahlt am 01/02/2012)

S2012E28

S2012E28 : Folge 28 (ausgestrahlt am 02/02/2012)

S2012E29

S2012E29 : Folge 29 (ausgestrahlt am 03/02/2012)

S2012E30

S2012E30 : Folge 30 (ausgestrahlt am 05/02/2012)

S2012E31

S2012E31 : Folge 31 (ausgestrahlt am 06/02/2012)

S2012E32

S2012E32 : Folge 32 (ausgestrahlt am 07/02/2012)

S2012E33

S2012E33 : Folge 33 (ausgestrahlt am 08/02/2012)

S2012E34

S2012E34 : Folge 34 (ausgestrahlt am 09/02/2012)

S2012E35

S2012E35 : Folge 35 (ausgestrahlt am 11/02/2012)

S2012E36

S2012E36 : Folge 36 (ausgestrahlt am 12/02/2012)

S2012E37

S2012E37 : Folge 37 (ausgestrahlt am 13/02/2012)

S2012E38

S2012E38 : Folge 38 (ausgestrahlt am 14/02/2012)

S2012E39

S2012E39 : Folge 39 (ausgestrahlt am 15/02/2012)

S2012E40

S2012E40 : Folge 40 (ausgestrahlt am 16/02/2012)

S2012E41

S2012E41 : Folge 41 (ausgestrahlt am 17/02/2012)

S2012E42

S2012E42 : Folge 42 (ausgestrahlt am 19/02/2012)

S2012E43

S2012E43 : Folge 43 (ausgestrahlt am 20/02/2012)

S2012E44

S2012E44 : Folge 44 (ausgestrahlt am 21/02/2012)

S2012E45

S2012E45 : Folge 45 (ausgestrahlt am 22/02/2012)

S2012E46

S2012E46 : Folge 46 (ausgestrahlt am 23/02/2012)

S2012E47

S2012E47 : Folge 47 (ausgestrahlt am 24/02/2012)

S2012E48

S2012E48 : Folge 48 (ausgestrahlt am 26/02/2012)

S2012E49

S2012E49 : Folge 49 (ausgestrahlt am 27/02/2012)

S2012E50

S2012E50 : Folge 50 (ausgestrahlt am 28/02/2012)

S2012E51

S2012E51 : Folge 51 (ausgestrahlt am 29/02/2012)

S2012E52

S2012E52 : Folge 52 (ausgestrahlt am 01/03/2012)

S2012E53

S2012E53 : Folge 53 (ausgestrahlt am 02/03/2012)

S2012E54

S2012E54 : Folge 54 (ausgestrahlt am 04/03/2012)

S2012E55

S2012E55 : Folge 55 (ausgestrahlt am 05/03/2012)

S2012E56

S2012E56 : Folge 56 (ausgestrahlt am 06/03/2012)

S2012E57

S2012E57 : Folge 57 (ausgestrahlt am 07/03/2012)

S2012E58

S2012E58 : Folge 58 (ausgestrahlt am 08/03/2012)

S2012E59

S2012E59 : Folge 59 (ausgestrahlt am 09/03/2012)

S2012E60

S2012E60 : Folge 60 (ausgestrahlt am 11/03/2012)

S2012E61

S2012E61 : Folge 61 (ausgestrahlt am 12/03/2012)

S2012E62

S2012E62 : Folge 62 (ausgestrahlt am 13/03/2012)

S2012E63

S2012E63 : Folge 63 (ausgestrahlt am 14/03/2012)

S2012E64

S2012E64 : Folge 64 (ausgestrahlt am 15/03/2012)

S2012E65

S2012E65 : Folge 65 (ausgestrahlt am 16/03/2012)

S2012E66

S2012E66 : Folge 66 (ausgestrahlt am 18/03/2012)

S2012E67

S2012E67 : Folge 67 (ausgestrahlt am 19/03/2012)

S2012E68

S2012E68 : Folge 68 (ausgestrahlt am 20/03/2012)

S2012E69

S2012E69 : Folge 69 (ausgestrahlt am 21/03/2012)

S2012E70

S2012E70 : Folge 70 (ausgestrahlt am 22/03/2012)

S2012E71

S2012E71 : Folge 71 (ausgestrahlt am 23/03/2012)

S2012E72

S2012E72 : Folge 72 (ausgestrahlt am 25/03/2012)

S2012E73

S2012E73 : Folge 73 (ausgestrahlt am 26/03/2012)

S2012E74

S2012E74 : Folge 74 (ausgestrahlt am 27/03/2012)

S2012E75

S2012E75 : Folge 75 (ausgestrahlt am 28/03/2012)

S2012E76

S2012E76 : Folge 76 (ausgestrahlt am 29/03/2012)

S2012E77

S2012E77 : Folge 77 (ausgestrahlt am 30/03/2012)

S2012E78

S2012E78 : Folge 78 (ausgestrahlt am 01/04/2012)

S2012E79

S2012E79 : Folge 79 (ausgestrahlt am 02/04/2012)

S2012E80

S2012E80 : Folge 80 (ausgestrahlt am 03/04/2012)

S2012E81

S2012E81 : Folge 81 (ausgestrahlt am 04/04/2012)

S2012E82

S2012E82 : Folge 82 (ausgestrahlt am 05/04/2012)

S2012E83

S2012E83 : Folge 83 (ausgestrahlt am 06/04/2012)

S2012E84

S2012E84 : Folge 84 (ausgestrahlt am 08/04/2012)

S2012E85

S2012E85 : Folge 85 (ausgestrahlt am 09/04/2012)

S2012E86

S2012E86 : Folge 86 (ausgestrahlt am 10/04/2012)

S2012E87

S2012E87 : Folge 87 (ausgestrahlt am 11/04/2012)

S2012E88

S2012E88 : Folge 88 (ausgestrahlt am 12/04/2012)

S2012E89

S2012E89 : Folge 89 (ausgestrahlt am 13/04/2012)

S2012E90

S2012E90 : Folge 90 (ausgestrahlt am 15/04/2012)

S2012E91

S2012E91 : Folge 91 (ausgestrahlt am 16/04/2012)

S2012E92

S2012E92 : Folge 92 (ausgestrahlt am 17/04/2012)

S2012E93

S2012E93 : Folge 93 (ausgestrahlt am 18/04/2012)

S2012E94

S2012E94 : Folge 94 (ausgestrahlt am 19/04/2012)

S2012E95

S2012E95 : Folge 95 (ausgestrahlt am 20/04/2012)

S2012E96

S2012E96 : Folge 96 (ausgestrahlt am 22/04/2012)

S2012E97

S2012E97 : Folge 97 (ausgestrahlt am 23/04/2012)

S2012E98

S2012E98 : Folge 98 (ausgestrahlt am 24/04/2012)

S2012E99

S2012E99 : Folge 99 (ausgestrahlt am 25/04/2012)

S2012E100

S2012E100 : Folge 100 (ausgestrahlt am 26/04/2012)

S2012E101

S2012E101 : Folge 101 (ausgestrahlt am 27/04/2012)

S2012E102

S2012E102 : Folge 102 (ausgestrahlt am 29/04/2012)

S2012E103

S2012E103 : Folge 103 (ausgestrahlt am 30/04/2012)

S2012E104

S2012E104 : Folge 104 (ausgestrahlt am 01/05/2012)

S2012E105

S2012E105 : Folge 105 (ausgestrahlt am 02/05/2012)

S2012E106

S2012E106 : Folge 106 (ausgestrahlt am 03/05/2012)

S2012E107

S2012E107 : Folge 107 (ausgestrahlt am 04/05/2012)

S2012E108

S2012E108 : Folge 108 (ausgestrahlt am 06/05/2012)

S2012E109

S2012E109 : Folge 109 (ausgestrahlt am 07/05/2012)

S2012E110

S2012E110 : Folge 110 (ausgestrahlt am 08/05/2012)

S2012E111

S2012E111 : Folge 111 (ausgestrahlt am 09/05/2012)

S2012E112

S2012E112 : Folge 112 (ausgestrahlt am 10/05/2012)

S2012E113

S2012E113 : Folge 113 (ausgestrahlt am 11/05/2012)

S2012E114

S2012E114 : Folge 114 (ausgestrahlt am 13/05/2012)

S2012E115

S2012E115 : Folge 115 (ausgestrahlt am 14/05/2012)

S2012E116

S2012E116 : Folge 116 (ausgestrahlt am 15/05/2012)

S2012E117

S2012E117 : Folge 117 (ausgestrahlt am 16/05/2012)

S2012E118

S2012E118 : Folge 118 (ausgestrahlt am 17/05/2012)

S2012E119

S2012E119 : Folge 119 (ausgestrahlt am 18/05/2012)

S2012E120

S2012E120 : Folge 120 (ausgestrahlt am 20/05/2012)

S2012E121

S2012E121 : Folge 121 (ausgestrahlt am 21/05/2012)

S2012E122

S2012E122 : Folge 122 (ausgestrahlt am 22/05/2012)

S2012E123

S2012E123 : Folge 123 (ausgestrahlt am 23/05/2012)

S2012E124

S2012E124 : Folge 124 (ausgestrahlt am 24/05/2012)

S2012E125

S2012E125 : Folge 125 (ausgestrahlt am 25/05/2012)

S2012E126

S2012E126 : Folge 126 (ausgestrahlt am 27/05/2012)

S2012E127

S2012E127 : Folge 127 (ausgestrahlt am 28/05/2012)

S2012E128

S2012E128 : Folge 128 (ausgestrahlt am 29/05/2012)

S2012E129

S2012E129 : Folge 129 (ausgestrahlt am 30/05/2012)

S2012E130

S2012E130 : Folge 130 (ausgestrahlt am 31/05/2012)

S2012E131

S2012E131 : Folge 131 (ausgestrahlt am 01/06/2012)

S2012E132

S2012E132 : Folge 132 (ausgestrahlt am 03/06/2012)

S2012E133

S2012E133 : Folge 133 (ausgestrahlt am 04/06/2012)

S2012E134

S2012E134 : Folge 134 (ausgestrahlt am 05/06/2012)

S2012E135

S2012E135 : Folge 135 (ausgestrahlt am 06/06/2012)

S2012E136

S2012E136 : Folge 136 (ausgestrahlt am 07/06/2012)

S2012E137

S2012E137 : Folge 137 (ausgestrahlt am 08/06/2012)

S2012E138

S2012E138 : Folge 138 (ausgestrahlt am 10/06/2012)

S2012E139

S2012E139 : Folge 139 (ausgestrahlt am 11/06/2012)

S2012E140

S2012E140 : Folge 140 (ausgestrahlt am 12/06/2012)

S2012E141

S2012E141 : Folge 141 (ausgestrahlt am 13/06/2012)

S2012E142

S2012E142 : Folge 142 (ausgestrahlt am 14/06/2012)

S2012E143

S2012E143 : Folge 143 (ausgestrahlt am 15/06/2012)

S2012E144

S2012E144 : Folge 144 (ausgestrahlt am 17/06/2012)

S2012E145

S2012E145 : Folge 145 (ausgestrahlt am 18/06/2012)

S2012E146

S2012E146 : Folge 146 (ausgestrahlt am 19/06/2012)

S2012E147

S2012E147 : Folge 147 (ausgestrahlt am 20/06/2012)

S2012E148

S2012E148 : Folge 148 (ausgestrahlt am 21/06/2012)

S2012E149

S2012E149 : Folge 149 (ausgestrahlt am 22/06/2012)

S2012E150

S2012E150 : Folge 150 (ausgestrahlt am 24/06/2012)

S2012E151

S2012E151 : Folge 151 (ausgestrahlt am 25/06/2012)

S2012E152

S2012E152 : Folge 152 (ausgestrahlt am 26/06/2012)

S2012E153

S2012E153 : Folge 153 (ausgestrahlt am 27/06/2012)

S2012E154

S2012E154 : Folge 154 (ausgestrahlt am 28/06/2012)

S2012E155

S2012E155 : Folge 155 (ausgestrahlt am 29/06/2012)

S2012E156

S2012E156 : Folge 156 (ausgestrahlt am 01/07/2012)

S2012E157

S2012E157 : Folge 157 (ausgestrahlt am 02/07/2012)

S2012E158

S2012E158 : Folge 158 (ausgestrahlt am 03/07/2012)

S2012E159

S2012E159 : Folge 159 (ausgestrahlt am 04/07/2012)

S2012E160

S2012E160 : Folge 160 (ausgestrahlt am 05/07/2012)

S2012E161

S2012E161 : Folge 161 (ausgestrahlt am 06/07/2012)

S2012E162

S2012E162 : Folge 162 (ausgestrahlt am 08/07/2012)

S2012E163

S2012E163 : Folge 163 (ausgestrahlt am 09/07/2012)

S2012E164

S2012E164 : Folge 164 (ausgestrahlt am 10/07/2012)

S2012E165

S2012E165 : Folge 165 (ausgestrahlt am 11/07/2012)

S2012E166

S2012E166 : Folge 166 (ausgestrahlt am 12/07/2012)

S2012E167

S2012E167 : Folge 167 (ausgestrahlt am 13/07/2012)

S2012E168

S2012E168 : Folge 168 (ausgestrahlt am 15/07/2012)

S2012E169

S2012E169 : Folge 169 (ausgestrahlt am 16/07/2012)

S2012E170

S2012E170 : Folge 170 (ausgestrahlt am 17/07/2012)

S2012E171

S2012E171 : Folge 171 (ausgestrahlt am 18/07/2012)

S2012E172

S2012E172 : Folge 172 (ausgestrahlt am 19/07/2012)

S2012E173

S2012E173 : Folge 173 (ausgestrahlt am 20/07/2012)

S2012E174

S2012E174 : Folge 174 (ausgestrahlt am 22/07/2012)

S2012E175

S2012E175 : Folge 175 (ausgestrahlt am 23/07/2012)

S2012E176

S2012E176 : Folge 176 (ausgestrahlt am 24/07/2012)

S2012E177

S2012E177 : Folge 177 (ausgestrahlt am 25/07/2012)

S2012E178

S2012E178 : Folge 178 (ausgestrahlt am 26/07/2012)

S2012E179

S2012E179 : Folge 179 (ausgestrahlt am 27/07/2012)

S2012E180

S2012E180 : Folge 180 (ausgestrahlt am 29/07/2012)

S2012E181

S2012E181 : Folge 181 (ausgestrahlt am 30/07/2012)

S2012E182

S2012E182 : Folge 182 (ausgestrahlt am 31/07/2012)

S2012E183

S2012E183 : Folge 183 (ausgestrahlt am 01/08/2012)

S2012E184

S2012E184 : Folge 184 (ausgestrahlt am 02/08/2012)

S2012E185

S2012E185 : Folge 185 (ausgestrahlt am 03/08/2012)

S2012E186

S2012E186 : Folge 186 (ausgestrahlt am 05/08/2012)

S2012E187

S2012E187 : Folge 187 (ausgestrahlt am 06/08/2012)

S2012E188

S2012E188 : Folge 188 (ausgestrahlt am 07/08/2012)

S2012E189

S2012E189 : Folge 189 (ausgestrahlt am 08/08/2012)

S2012E190

S2012E190 : Folge 190 (ausgestrahlt am 09/08/2012)

S2012E191

S2012E191 : Folge 191 (ausgestrahlt am 10/08/2012)

S2012E192

S2012E192 : Folge 192 (ausgestrahlt am 12/08/2012)

S2012E193

S2012E193 : Folge 193 (ausgestrahlt am 13/08/2012)

S2012E194

S2012E194 : Folge 194 (ausgestrahlt am 14/08/2012)

S2012E195

S2012E195 : Folge 195 (ausgestrahlt am 15/08/2012)

S2012E196

S2012E196 : Folge 196 (ausgestrahlt am 16/08/2012)

S2012E197

S2012E197 : Folge 197 (ausgestrahlt am 17/08/2012)

S2012E198

S2012E198 : Folge 198 (ausgestrahlt am 19/08/2012)

S2012E199

S2012E199 : Folge 199 (ausgestrahlt am 20/08/2012)

S2012E200

S2012E200 : Folge 200 (ausgestrahlt am 21/08/2012)

S2012E201

S2012E201 : Folge 201 (ausgestrahlt am 22/08/2012)

S2012E202

S2012E202 : Folge 202 (ausgestrahlt am 23/08/2012)

S2012E203

S2012E203 : Folge 203 (ausgestrahlt am 24/08/2012)

S2012E204

S2012E204 : Folge 204 (ausgestrahlt am 26/08/2012)

S2012E205

S2012E205 : Folge 205 (ausgestrahlt am 27/08/2012)

S2012E206

S2012E206 : Folge 206 (ausgestrahlt am 28/08/2012)

S2012E207

S2012E207 : Folge 207 (ausgestrahlt am 29/08/2012)

S2012E208

S2012E208 : Folge 208 (ausgestrahlt am 30/08/2012)

S2012E209

S2012E209 : Folge 209 (ausgestrahlt am 31/08/2012)

S2012E210

S2012E210 : Folge 210 (ausgestrahlt am 02/09/2012)

S2012E211

S2012E211 : Folge 211 (ausgestrahlt am 03/09/2012)

S2012E212

S2012E212 : Folge 212 (ausgestrahlt am 04/09/2012)

S2012E213

S2012E213 : Folge 213 (ausgestrahlt am 05/09/2012)

S2012E214

S2012E214 : Folge 214 (ausgestrahlt am 06/09/2012)

S2012E215

S2012E215 : Folge 215 (ausgestrahlt am 07/09/2012)

S2012E216

S2012E216 : Folge 216 (ausgestrahlt am 09/09/2012)

S2012E217

S2012E217 : Folge 217 (ausgestrahlt am 10/09/2012)

S2012E218

S2012E218 : Folge 218 (ausgestrahlt am 11/09/2012)

S2012E219

S2012E219 : Folge 219 (ausgestrahlt am 12/09/2012)

S2012E220

S2012E220 : Folge 220 (ausgestrahlt am 13/09/2012)

S2012E221

S2012E221 : Folge 221 (ausgestrahlt am 14/09/2012)

S2012E222

S2012E222 : Folge 222 (ausgestrahlt am 16/09/2012)

S2012E223

S2012E223 : Folge 223 (ausgestrahlt am 17/09/2012)

S2012E224

S2012E224 : Folge 224 (ausgestrahlt am 18/09/2012)

S2012E225

S2012E225 : Folge 225 (ausgestrahlt am 19/09/2012)

S2012E226

S2012E226 : Folge 226 (ausgestrahlt am 20/09/2012)

S2012E227

S2012E227 : Folge 227 (ausgestrahlt am 21/09/2012)

S2012E228

S2012E228 : Folge 228 (ausgestrahlt am 23/09/2012)

S2012E229

S2012E229 : Folge 229 (ausgestrahlt am 24/09/2012)

S2012E230

S2012E230 : Folge 230 (ausgestrahlt am 25/09/2012)

S2012E231

S2012E231 : Folge 231 (ausgestrahlt am 26/09/2012)

S2012E232

S2012E232 : Folge 232 (ausgestrahlt am 27/09/2012)

S2012E233

S2012E233 : Folge 233 (ausgestrahlt am 28/09/2012)

S2012E234

S2012E234 : Folge 234 (ausgestrahlt am 30/09/2012)

S2012E235

S2012E235 : Folge 235 (ausgestrahlt am 01/10/2012)

S2012E236

S2012E236 : Folge 236 (ausgestrahlt am 02/10/2012)

S2012E237

S2012E237 : Folge 237 (ausgestrahlt am 03/10/2012)

S2012E238

S2012E238 : Folge 238 (ausgestrahlt am 04/10/2012)

S2012E239

S2012E239 : Folge 239 (ausgestrahlt am 05/10/2012)

S2012E240

S2012E240 : Folge 240 (ausgestrahlt am 07/10/2012)

S2012E241

S2012E241 : Folge 241 (ausgestrahlt am 08/10/2012)

S2012E242

S2012E242 : Folge 242 (ausgestrahlt am 09/10/2012)

S2012E243

S2012E243 : Folge 243 (ausgestrahlt am 10/10/2012)

S2012E244

S2012E244 : Folge 244 (ausgestrahlt am 11/10/2012)

S2012E245

S2012E245 : Folge 245 (ausgestrahlt am 12/10/2012)

S2012E246

S2012E246 : Folge 246 (ausgestrahlt am 14/10/2012)

S2012E247

S2012E247 : Folge 247 (ausgestrahlt am 15/10/2012)

S2012E248

S2012E248 : Folge 248 (ausgestrahlt am 16/10/2012)

S2012E249

S2012E249 : Folge 249 (ausgestrahlt am 17/10/2012)

S2012E250

S2012E250 : Folge 250 (ausgestrahlt am 18/10/2012)

S2012E251

S2012E251 : Folge 251 (ausgestrahlt am 19/10/2012)

S2012E252

S2012E252 : Folge 252 (ausgestrahlt am 21/10/2012)

S2012E253

S2012E253 : Folge 253 (ausgestrahlt am 22/10/2012)

S2012E254

S2012E254 : Folge 254 (ausgestrahlt am 23/10/2012)

S2012E255

S2012E255 : Folge 255 (ausgestrahlt am 24/10/2012)

S2012E256

S2012E256 : Folge 256 (ausgestrahlt am 25/10/2012)

S2012E257

S2012E257 : Folge 257 (ausgestrahlt am 26/10/2012)

S2012E258

S2012E258 : Folge 258 (ausgestrahlt am 28/10/2012)

S2012E259

S2012E259 : Folge 259 (ausgestrahlt am 29/10/2012)

S2012E260

S2012E260 : Folge 260 (ausgestrahlt am 30/10/2012)

S2012E261

S2012E261 : Folge 261 (ausgestrahlt am 31/10/2012)

S2012E262

S2012E262 : Folge 262 (ausgestrahlt am 01/11/2012)

S2012E263

S2012E263 : Folge 263 (ausgestrahlt am 02/11/2012)

S2012E264

S2012E264 : Folge 264 (ausgestrahlt am 04/11/2012)

S2012E265

S2012E265 : Folge 265 (ausgestrahlt am 05/11/2012)

S2012E266

S2012E266 : Folge 266 (ausgestrahlt am 06/11/2012)

S2012E267

S2012E267 : Folge 267 (ausgestrahlt am 07/11/2012)

S2012E268

S2012E268 : Folge 268 (ausgestrahlt am 08/11/2012)

S2012E269

S2012E269 : Folge 269 (ausgestrahlt am 09/11/2012)

S2012E270

S2012E270 : Folge 270 (ausgestrahlt am 11/11/2012)

S2012E271

S2012E271 : Folge 271 (ausgestrahlt am 12/11/2012)

S2012E272

S2012E272 : Folge 272 (ausgestrahlt am 13/11/2012)

S2012E273

S2012E273 : Folge 273 (ausgestrahlt am 14/11/2012)

S2012E274

S2012E274 : Folge 274 (ausgestrahlt am 15/11/2012)

S2012E275

S2012E275 : Folge 275 (ausgestrahlt am 16/11/2012)

S2012E276

S2012E276 : Folge 276 (ausgestrahlt am 18/11/2012)

S2012E277

S2012E277 : Folge 277 (ausgestrahlt am 19/11/2012)

S2012E278

S2012E278 : Folge 278 (ausgestrahlt am 20/11/2012)

S2012E279

S2012E279 : Folge 279 (ausgestrahlt am 21/11/2012)

S2012E280

S2012E280 : Folge 280 (ausgestrahlt am 22/11/2012)

S2012E281

S2012E281 : Folge 281 (ausgestrahlt am 23/11/2012)

S2012E282

S2012E282 : Folge 282 (ausgestrahlt am 25/11/2012)

S2012E283

S2012E283 : Folge 283 (ausgestrahlt am 26/11/2012)

S2012E284

S2012E284 : Folge 284 (ausgestrahlt am 27/11/2012)

S2012E285

S2012E285 : Folge 285 (ausgestrahlt am 28/11/2012)

S2012E286

S2012E286 : Folge 286 (ausgestrahlt am 29/11/2012)

S2012E287

S2012E287 : Folge 287 (ausgestrahlt am 30/11/2012)

S2012E288

S2012E288 : Folge 288 (ausgestrahlt am 02/12/2012)

S2012E289

S2012E289 : Folge 289 (ausgestrahlt am 03/12/2012)

S2012E290

S2012E290 : Folge 290 (ausgestrahlt am 04/12/2012)

S2012E291

S2012E291 : Folge 291 (ausgestrahlt am 05/12/2012)

S2012E292

S2012E292 : Folge 292 (ausgestrahlt am 06/12/2012)

S2012E293

S2012E293 : Folge 293 (ausgestrahlt am 07/12/2012)

S2012E294

S2012E294 : Folge 294 (ausgestrahlt am 09/12/2012)

S2012E295

S2012E295 : Folge 295 (ausgestrahlt am 10/12/2012)

S2012E296

S2012E296 : Folge 296 (ausgestrahlt am 11/12/2012)

S2012E297

S2012E297 : Folge 297 (ausgestrahlt am 12/12/2012)

S2012E298

S2012E298 : Folge 298 (ausgestrahlt am 13/12/2012)

S2012E299

S2012E299 : Folge 299 (ausgestrahlt am 14/12/2012)

S2012E300

S2012E300 : Folge 300 (ausgestrahlt am 16/12/2012)

S2012E301

S2012E301 : Folge 301 (ausgestrahlt am 17/12/2012)

S2012E302

S2012E302 : Folge 302 (ausgestrahlt am 18/12/2012)

S2012E303

S2012E303 : Folge 303 (ausgestrahlt am 19/12/2012)

S2012E304

S2012E304 : Folge 304 (ausgestrahlt am 20/12/2012)

S2012E305

S2012E305 : Folge 305 (ausgestrahlt am 21/12/2012)

S2012E306

S2012E306 : Folge 306 (ausgestrahlt am 23/12/2012)

S2012E307

S2012E307 : Folge 307 (ausgestrahlt am 24/12/2012)

S2012E308

S2012E308 : Folge 308 (ausgestrahlt am 26/12/2012)

S2012E309

S2012E309 : Folge 309 (ausgestrahlt am 27/12/2012)

S2012E310

S2012E310 : Folge 310 (ausgestrahlt am 28/12/2012)

S2012E311

S2012E311 : Folge 311 (ausgestrahlt am 29/12/2012)

S2012E312

S2012E312 : Folge 312 (ausgestrahlt am 30/12/2012)

S2012E313

S2012E313 : Folge 313 (ausgestrahlt am 31/12/2012)