Folgen der Staffel 2017

S2017E01

S2017E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 02/01/2017)

S2017E02

S2017E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 03/01/2017)

S2017E03

S2017E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 04/01/2017)

S2017E04

S2017E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 05/01/2017)

S2017E05

S2017E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 06/01/2017)

S2017E06

S2017E06 : Folge 6 (ausgestrahlt am 09/01/2017)

S2017E07

S2017E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 10/01/2017)

S2017E08

S2017E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 11/01/2017)

S2017E09

S2017E09 : Folge 9 (ausgestrahlt am 12/01/2017)

S2017E10

S2017E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 13/01/2017)

S2017E11

S2017E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 16/01/2017)

S2017E12

S2017E12 : Folge 12 (ausgestrahlt am 17/01/2017)

S2017E13

S2017E13 : Folge 13 (ausgestrahlt am 18/01/2017)

S2017E14

S2017E14 : Folge 14 (ausgestrahlt am 19/01/2017)

S2017E15

S2017E15 : Folge 15 (ausgestrahlt am 20/01/2017)

S2017E16

S2017E16 : Folge 16 (ausgestrahlt am 23/01/2017)

S2017E17

S2017E17 : Folge 17 (ausgestrahlt am 24/01/2017)

S2017E18

S2017E18 : Folge 18 (ausgestrahlt am 25/01/2017)

S2017E19

S2017E19 : Folge 19 (ausgestrahlt am 26/01/2017)

S2017E20

S2017E20 : Folge 20 (ausgestrahlt am 27/01/2017)

S2017E21

S2017E21 : Folge 21 (ausgestrahlt am 30/01/2017)

S2017E22

S2017E22 : Folge 22 (ausgestrahlt am 31/01/2017)

S2017E23

S2017E23 : Folge 23 (ausgestrahlt am 01/02/2017)

S2017E24

S2017E24 : Folge 24 (ausgestrahlt am 02/02/2017)

S2017E25

S2017E25 : Folge 25 (ausgestrahlt am 03/02/2017)

S2017E26

S2017E26 : Folge 26 (ausgestrahlt am 06/02/2017)

S2017E27

S2017E27 : Folge 27 (ausgestrahlt am 07/02/2017)

S2017E28

S2017E28 : Folge 28 (ausgestrahlt am 08/02/2017)

S2017E29

S2017E29 : Folge 29 (ausgestrahlt am 09/02/2017)

S2017E30

S2017E30 : Folge 30 (ausgestrahlt am 10/02/2017)

S2017E31

S2017E31 : Folge 31 (ausgestrahlt am 13/02/2017)

S2017E32

S2017E32 : Folge 32 (ausgestrahlt am 14/02/2017)

S2017E33

S2017E33 : Folge 33 (ausgestrahlt am 15/02/2017)

S2017E34

S2017E34 : Folge 34 (ausgestrahlt am 16/02/2017)

S2017E35

S2017E35 : Folge 35 (ausgestrahlt am 17/02/2017)

S2017E36

S2017E36 : Folge 36 (ausgestrahlt am 20/02/2017)

S2017E37

S2017E37 : Folge 37 (ausgestrahlt am 21/02/2017)

S2017E38

S2017E38 : Folge 38 (ausgestrahlt am 22/02/2017)

S2017E39

S2017E39 : Folge 39 (ausgestrahlt am 23/02/2017)

S2017E40

S2017E40 : Folge 40 (ausgestrahlt am 24/02/2017)

S2017E41

S2017E41 : Folge 41 (ausgestrahlt am 27/02/2017)

S2017E42

S2017E42 : Folge 42 (ausgestrahlt am 28/02/2017)

S2017E43

S2017E43 : Folge 43 (ausgestrahlt am 01/03/2017)

S2017E44

S2017E44 : Folge 44 (ausgestrahlt am 02/03/2017)

S2017E45

S2017E45 : Folge 45 (ausgestrahlt am 03/03/2017)

S2017E46

S2017E46 : Folge 46 (ausgestrahlt am 06/03/2017)

S2017E47

S2017E47 : Folge 47 (ausgestrahlt am 07/03/2017)

S2017E48

S2017E48 : Folge 48 (ausgestrahlt am 08/03/2017)

S2017E49

S2017E49 : Folge 49 (ausgestrahlt am 09/03/2017)

S2017E50

S2017E50 : Folge 50 (ausgestrahlt am 10/03/2017)

S2017E51

S2017E51 : Folge 51 (ausgestrahlt am 13/03/2017)

S2017E52

S2017E52 : Folge 52 (ausgestrahlt am 14/03/2017)

S2017E53

S2017E53 : Folge 53 (ausgestrahlt am 15/03/2017)

S2017E54

S2017E54 : Folge 54 (ausgestrahlt am 16/03/2017)

S2017E55

S2017E55 : Folge 55 (ausgestrahlt am 17/03/2017)

S2017E56

S2017E56 : Folge 56 (ausgestrahlt am 20/03/2017)

S2017E57

S2017E57 : Folge 57 (ausgestrahlt am 21/03/2017)

S2017E58

S2017E58 : Folge 58 (ausgestrahlt am 22/03/2017)

S2017E59

S2017E59 : Folge 59 (ausgestrahlt am 23/03/2017)

S2017E60

S2017E60 : Folge 60 (ausgestrahlt am 24/03/2017)

S2017E61

S2017E61 : Folge 61 (ausgestrahlt am 27/03/2017)

S2017E62

S2017E62 : Folge 62 (ausgestrahlt am 28/03/2017)

S2017E63

S2017E63 : Folge 63 (ausgestrahlt am 29/03/2017)

S2017E64

S2017E64 : Folge 64 (ausgestrahlt am 30/03/2017)

S2017E65

S2017E65 : Folge 65 (ausgestrahlt am 31/03/2017)

S2017E66

S2017E66 : Folge 66 (ausgestrahlt am 03/04/2017)

S2017E67

S2017E67 : Folge 67 (ausgestrahlt am 04/04/2017)

S2017E68

S2017E68 : Folge 68 (ausgestrahlt am 05/04/2017)

S2017E69

S2017E69 : Folge 69 (ausgestrahlt am 06/04/2017)

S2017E70

S2017E70 : Folge 70 (ausgestrahlt am 07/04/2017)

S2017E71

S2017E71 : Folge 71 (ausgestrahlt am 10/04/2017)

S2017E72

S2017E72 : Folge 72 (ausgestrahlt am 11/04/2017)

S2017E73

S2017E73 : Folge 73 (ausgestrahlt am 12/04/2017)

S2017E74

S2017E74 : Folge 74 (ausgestrahlt am 13/04/2017)

S2017E75

S2017E75 : Folge 75 (ausgestrahlt am 14/04/2017)

S2017E76

S2017E76 : Folge 76 (ausgestrahlt am 17/04/2017)

S2017E77

S2017E77 : Folge 77 (ausgestrahlt am 18/04/2017)

S2017E78

S2017E78 : Folge 78 (ausgestrahlt am 19/04/2017)

S2017E79

S2017E79 : Folge 79 (ausgestrahlt am 20/04/2017)

S2017E80

S2017E80 : Folge 80 (ausgestrahlt am 21/04/2017)

S2017E81

S2017E81 : Folge 81 (ausgestrahlt am 24/04/2017)

S2017E82

S2017E82 : Folge 82 (ausgestrahlt am 25/04/2017)

S2017E83

S2017E83 : Folge 83 (ausgestrahlt am 26/04/2017)

S2017E84

S2017E84 : Folge 84 (ausgestrahlt am 27/04/2017)

S2017E85

S2017E85 : Folge 85 (ausgestrahlt am 28/04/2017)

S2017E86

S2017E86 : Folge 86 (ausgestrahlt am 01/05/2017)

S2017E87

S2017E87 : Folge 87 (ausgestrahlt am 02/05/2017)

S2017E88

S2017E88 : Folge 88 (ausgestrahlt am 03/05/2017)

S2017E89

S2017E89 : Folge 89 (ausgestrahlt am 04/05/2017)

S2017E90

S2017E90 : Folge 90 (ausgestrahlt am 05/05/2017)

S2017E91

S2017E91 : Folge 91 (ausgestrahlt am 08/05/2017)

S2017E92

S2017E92 : Folge 92 (ausgestrahlt am 09/05/2017)

S2017E93

S2017E93 : Folge 93 (ausgestrahlt am 10/05/2017)

S2017E94

S2017E94 : Folge 94 (ausgestrahlt am 11/05/2017)

S2017E95

S2017E95 : Folge 95 (ausgestrahlt am 12/05/2017)

S2017E96

S2017E96 : Folge 96 (ausgestrahlt am 15/05/2017)

S2017E97

S2017E97 : Folge 97 (ausgestrahlt am 16/05/2017)

S2017E98

S2017E98 : Folge 98 (ausgestrahlt am 17/05/2017)

S2017E99

S2017E99 : Folge 99 (ausgestrahlt am 18/05/2017)

S2017E100

S2017E100 : Folge 100 (ausgestrahlt am 19/05/2017)

S2017E101

S2017E101 : Folge 101 (ausgestrahlt am 22/05/2017)

S2017E102

S2017E102 : Folge 102 (ausgestrahlt am 23/05/2017)

S2017E103

S2017E103 : Folge 103 (ausgestrahlt am 24/05/2017)

S2017E104

S2017E104 : Folge 104 (ausgestrahlt am 25/05/2017)

S2017E105

S2017E105 : Folge 105 (ausgestrahlt am 26/05/2017)

S2017E106

S2017E106 : Folge 106 (ausgestrahlt am 29/05/2017)

S2017E107

S2017E107 : Folge 107 (ausgestrahlt am 30/05/2017)

S2017E108

S2017E108 : Folge 108 (ausgestrahlt am 31/05/2017)

S2017E109

S2017E109 : Folge 109 (ausgestrahlt am 01/06/2017)

S2017E110

S2017E110 : Folge 110 (ausgestrahlt am 02/06/2017)

S2017E111

S2017E111 : Folge 111 (ausgestrahlt am 05/06/2017)

S2017E112

S2017E112 : Folge 112 (ausgestrahlt am 06/06/2017)

S2017E113

S2017E113 : Folge 113 (ausgestrahlt am 07/06/2017)

S2017E114

S2017E114 : Folge 114 (ausgestrahlt am 08/06/2017)

S2017E115

S2017E115 : Folge 115 (ausgestrahlt am 09/06/2017)

S2017E116

S2017E116 : Folge 116 (ausgestrahlt am 12/06/2017)

S2017E117

S2017E117 : Folge 117 (ausgestrahlt am 13/06/2017)

S2017E118

S2017E118 : Folge 118 (ausgestrahlt am 14/06/2017)

S2017E119

S2017E119 : Folge 119 (ausgestrahlt am 15/06/2017)

S2017E120

S2017E120 : Folge 120 (ausgestrahlt am 16/06/2017)

S2017E121

S2017E121 : Folge 121 (ausgestrahlt am 19/06/2017)

S2017E122

S2017E122 : Folge 122 (ausgestrahlt am 20/06/2017)

S2017E123

S2017E123 : Folge 123 (ausgestrahlt am 21/06/2017)

S2017E124

S2017E124 : Folge 124 (ausgestrahlt am 22/06/2017)

S2017E125

S2017E125 : Folge 125 (ausgestrahlt am 23/06/2017)

S2017E126

S2017E126 : Folge 126 (ausgestrahlt am 26/06/2017)

S2017E127

S2017E127 : Folge 127 (ausgestrahlt am 27/06/2017)

S2017E128

S2017E128 : Folge 128 (ausgestrahlt am 28/06/2017)

S2017E129

S2017E129 : Folge 129 (ausgestrahlt am 29/06/2017)

S2017E130

S2017E130 : Folge 130 (ausgestrahlt am 30/06/2017)

S2017E131

S2017E131 : Folge 131 (ausgestrahlt am 03/07/2017)

S2017E132

S2017E132 : Folge 132 (ausgestrahlt am 04/07/2017)

S2017E133

S2017E133 : Folge 133 (ausgestrahlt am 05/07/2017)

S2017E134

S2017E134 : Folge 134 (ausgestrahlt am 06/07/2017)

S2017E135

S2017E135 : Folge 135 (ausgestrahlt am 07/07/2017)

S2017E136

S2017E136 : Folge 136 (ausgestrahlt am 10/07/2017)

S2017E137

S2017E137 : Folge 137 (ausgestrahlt am 11/07/2017)

S2017E138

S2017E138 : Folge 138 (ausgestrahlt am 12/07/2017)

S2017E139

S2017E139 : Folge 139 (ausgestrahlt am 13/07/2017)

S2017E140

S2017E140 : Folge 140 (ausgestrahlt am 14/07/2017)

S2017E141

S2017E141 : Folge 141 (ausgestrahlt am 17/07/2017)

S2017E142

S2017E142 : Folge 142 (ausgestrahlt am 18/07/2017)

S2017E143

S2017E143 : Folge 143 (ausgestrahlt am 19/07/2017)

S2017E144

S2017E144 : Folge 144 (ausgestrahlt am 20/07/2017)

S2017E145

S2017E145 : Folge 145 (ausgestrahlt am 21/07/2017)

S2017E146

S2017E146 : Folge 146 (ausgestrahlt am 24/07/2017)

S2017E147

S2017E147 : Folge 147 (ausgestrahlt am 25/07/2017)

S2017E148

S2017E148 : Folge 148 (ausgestrahlt am 26/07/2017)

S2017E149

S2017E149 : Folge 149 (ausgestrahlt am 27/07/2017)

S2017E150

S2017E150 : Folge 150 (ausgestrahlt am 28/07/2017)

S2017E151

S2017E151 : Folge 151 (ausgestrahlt am 11/09/2017)

S2017E152

S2017E152 : Folge 152 (ausgestrahlt am 12/09/2017)

S2017E153

S2017E153 : Folge 153 (ausgestrahlt am 13/09/2017)

S2017E154

S2017E154 : Folge 154 (ausgestrahlt am 14/09/2017)

S2017E155

S2017E155 : Folge 155 (ausgestrahlt am 15/09/2017)

S2017E156

S2017E156 : Folge 156 (ausgestrahlt am 18/09/2017)

S2017E157

S2017E157 : Folge 157 (ausgestrahlt am 19/09/2017)

S2017E158

S2017E158 : Folge 158 (ausgestrahlt am 20/09/2017)

S2017E159

S2017E159 : Folge 159 (ausgestrahlt am 21/09/2017)

S2017E160

S2017E160 : Folge 160 (ausgestrahlt am 22/09/2017)

S2017E161

S2017E161 : Folge 161 (ausgestrahlt am 25/09/2017)

S2017E162

S2017E162 : Folge 162 (ausgestrahlt am 26/09/2017)

S2017E163

S2017E163 : Folge 163 (ausgestrahlt am 27/09/2017)

S2017E164

S2017E164 : Folge 164 (ausgestrahlt am 28/09/2017)

S2017E165

S2017E165 : Folge 165 (ausgestrahlt am 29/09/2017)

S2017E166

S2017E166 : Folge 166 (ausgestrahlt am 02/10/2017)

S2017E167

S2017E167 : Folge 167 (ausgestrahlt am 03/10/2017)

S2017E168

S2017E168 : Folge 168 (ausgestrahlt am 04/10/2017)

S2017E169

S2017E169 : Folge 169 (ausgestrahlt am 05/10/2017)

S2017E170

S2017E170 : Folge 170 (ausgestrahlt am 06/10/2017)

S2017E171

S2017E171 : Folge 171 (ausgestrahlt am 09/10/2017)

S2017E172

S2017E172 : Folge 172 (ausgestrahlt am 10/10/2017)

S2017E173

S2017E173 : Folge 173 (ausgestrahlt am 11/10/2017)

S2017E174

S2017E174 : Folge 174 (ausgestrahlt am 12/10/2017)

S2017E175

S2017E175 : Folge 175 (ausgestrahlt am 13/10/2017)

S2017E176

S2017E176 : Folge 176 (ausgestrahlt am 16/10/2017)

S2017E177

S2017E177 : Folge 177 (ausgestrahlt am 17/10/2017)

S2017E178

S2017E178 : Folge 178 (ausgestrahlt am 18/10/2017)

S2017E179

S2017E179 : Folge 179 (ausgestrahlt am 19/10/2017)

S2017E180

S2017E180 : Folge 180 (ausgestrahlt am 20/10/2017)

S2017E181

S2017E181 : Folge 181 (ausgestrahlt am 23/10/2017)

S2017E182

S2017E182 : Folge 182 (ausgestrahlt am 24/10/2017)

S2017E183

S2017E183 : Folge 183 (ausgestrahlt am 25/10/2017)

S2017E184

S2017E184 : Folge 184 (ausgestrahlt am 26/10/2017)

S2017E185

S2017E185 : Folge 185 (ausgestrahlt am 30/10/2017)

S2017E186

S2017E186 : Folge 186 (ausgestrahlt am 31/10/2017)

S2017E187

S2017E187 : Folge 187 (ausgestrahlt am 01/11/2017)

S2017E188

S2017E188 : Folge 188 (ausgestrahlt am 02/11/2017)

S2017E189

S2017E189 : Folge 189 (ausgestrahlt am 03/11/2017)

S2017E190

S2017E190 : Folge 190 (ausgestrahlt am 06/11/2017)

S2017E191

S2017E191 : Folge 191 (ausgestrahlt am 07/11/2017)

S2017E192

S2017E192 : Folge 192 (ausgestrahlt am 08/11/2017)

S2017E193

S2017E193 : Folge 193 (ausgestrahlt am 09/11/2017)

S2017E194

S2017E194 : Folge 194 (ausgestrahlt am 10/11/2017)

S2017E195

S2017E195 : Folge 195 (ausgestrahlt am 13/11/2017)

S2017E196

S2017E196 : Folge 196 (ausgestrahlt am 14/11/2017)

S2017E197

S2017E197 : Folge 197 (ausgestrahlt am 15/11/2017)

S2017E198

S2017E198 : Folge 198 (ausgestrahlt am 16/11/2017)

S2017E199

S2017E199 : Folge 199 (ausgestrahlt am 17/11/2017)

S2017E200

S2017E200 : Folge 200 (ausgestrahlt am 20/11/2017)

S2017E201

S2017E201 : Folge 201 (ausgestrahlt am 21/11/2017)

S2017E202

S2017E202 : Folge 202 (ausgestrahlt am 22/11/2017)

S2017E203

S2017E203 : Folge 203 (ausgestrahlt am 23/11/2017)

S2017E204

S2017E204 : Folge 204 (ausgestrahlt am 24/11/2017)

S2017E205

S2017E205 : Folge 205 (ausgestrahlt am 27/11/2017)

S2017E206

S2017E206 : Folge 206 (ausgestrahlt am 28/11/2017)

S2017E207

S2017E207 : Folge 207 (ausgestrahlt am 29/11/2017)

S2017E208

S2017E208 : Folge 208 (ausgestrahlt am 30/11/2017)

S2017E209

S2017E209 : Folge 209 (ausgestrahlt am 01/12/2017)

S2017E210

S2017E210 : Folge 210 (ausgestrahlt am 04/12/2017)

S2017E211

S2017E211 : Folge 211 (ausgestrahlt am 05/12/2017)

S2017E212

S2017E212 : Folge 212 (ausgestrahlt am 06/12/2017)

S2017E213

S2017E213 : Folge 213 (ausgestrahlt am 07/12/2017)

S2017E214

S2017E214 : Folge 214 (ausgestrahlt am 08/12/2017)

S2017E215

S2017E215 : Folge 215 (ausgestrahlt am 11/12/2017)

S2017E216

S2017E216 : Folge 216 (ausgestrahlt am 12/12/2017)

S2017E217

S2017E217 : Folge 217 (ausgestrahlt am 13/12/2017)

S2017E218

S2017E218 : Folge 218 (ausgestrahlt am 14/12/2017)

S2017E219

S2017E219 : Folge 219 (ausgestrahlt am 15/12/2017)

S2017E220

S2017E220 : Folge 220 (ausgestrahlt am 18/12/2017)

S2017E221

S2017E221 : Folge 221 (ausgestrahlt am 19/12/2017)

S2017E222

S2017E222 : Folge 222 (ausgestrahlt am 20/12/2017)

S2017E223

S2017E223 : Folge 223 (ausgestrahlt am 21/12/2017)

S2017E224

S2017E224 : Folge 224 (ausgestrahlt am 22/12/2017)

S2017E225

S2017E225 : Folge 225 (ausgestrahlt am 25/12/2017)

S2017E226

S2017E226 : Folge 226 (ausgestrahlt am 26/12/2017)

S2017E227

S2017E227 : Folge 227 (ausgestrahlt am 27/12/2017)

S2017E228

S2017E228 : Folge 228 (ausgestrahlt am 28/12/2017)

S2017E229

S2017E229 : Folge 229 (ausgestrahlt am 29/12/2017)

S2017E231

S2017E231 : Folge 231 (ausgestrahlt am 17/11/2017)

S2017E232

S2017E232 : Folge 232 (ausgestrahlt am 20/11/2017)

S2017E233

S2017E233 : Folge 233 (ausgestrahlt am 21/11/2017)

S2017E234

S2017E234 : Folge 234 (ausgestrahlt am 22/11/2017)

S2017E235

S2017E235 : Folge 235 (ausgestrahlt am 23/11/2017)

S2017E236

S2017E236 : Folge 236 (ausgestrahlt am 24/11/2017)

S2017E237

S2017E237 : Folge 237 (ausgestrahlt am 27/11/2017)

S2017E238

S2017E238 : Folge 238 (ausgestrahlt am 28/11/2017)

S2017E239

S2017E239 : Folge 239 (ausgestrahlt am 29/11/2017)

S2017E240

S2017E240 : Folge 240 (ausgestrahlt am 30/11/2017)

S2017E241

S2017E241 : Folge 241 (ausgestrahlt am 01/12/2017)

S2017E242

S2017E242 : Folge 242 (ausgestrahlt am 04/12/2017)

S2017E243

S2017E243 : Folge 243 (ausgestrahlt am 05/12/2017)

S2017E244

S2017E244 : Folge 244 (ausgestrahlt am 06/12/2017)

S2017E245

S2017E245 : Folge 245 (ausgestrahlt am 07/12/2017)

S2017E246

S2017E246 : Folge 246 (ausgestrahlt am 08/12/2017)

S2017E247

S2017E247 : Folge 247 (ausgestrahlt am 11/12/2017)

S2017E248

S2017E248 : Folge 248 (ausgestrahlt am 12/12/2017)

S2017E249

S2017E249 : Folge 249 (ausgestrahlt am 13/12/2017)

S2017E250

S2017E250 : Folge 250 (ausgestrahlt am 14/12/2017)

S2017E251

S2017E251 : Folge 251 (ausgestrahlt am 15/12/2017)

S2017E252

S2017E252 : Folge 252 (ausgestrahlt am 18/12/2017)

S2017E253

S2017E253 : Folge 253 (ausgestrahlt am 19/12/2017)

S2017E254

S2017E254 : Folge 254 (ausgestrahlt am 20/12/2017)

S2017E255

S2017E255 : Folge 255 (ausgestrahlt am 21/12/2017)

S2017E256

S2017E256 : Folge 256 (ausgestrahlt am 22/12/2017)

S2017E257

S2017E257 : Folge 257 (ausgestrahlt am 25/12/2017)

Geschichte, Bilder & Casting195 FolgenStaffel 1 : 1984219 FolgenStaffel 2 : 1985247 FolgenStaffel 3 : 1986235 FolgenStaffel 4 : 1987226 FolgenStaffel 5 : 1988230 FolgenStaffel 6 : 1989230 FolgenStaffel 7 : 1990230 FolgenStaffel 8 : 1991230 FolgenStaffel 9 : 1992230 FolgenStaffel 10 : 1993230 FolgenStaffel 11 : 1994230 FolgenStaffel 12 : 1995230 FolgenStaffel 13 : 1996230 FolgenStaffel 14 : 1997230 FolgenStaffel 15 : 1998230 FolgenStaffel 16 : 1999230 FolgenStaffel 17 : 2000230 FolgenStaffel 18 : 2001230 FolgenStaffel 19 : 2002230 FolgenStaffel 20 : 2003230 FolgenStaffel 21 : 2004230 FolgenStaffel 22 : 2005230 FolgenStaffel 23 : 2006230 FolgenStaffel 24 : 2007230 FolgenStaffel 25 : 2008230 FolgenStaffel 26 : 2009230 FolgenStaffel 27 : 2010230 FolgenStaffel 28 : 2011230 FolgenStaffel 29 : 2012230 FolgenStaffel 30 : 2013230 FolgenStaffel 31 : 2014230 FolgenStaffel 32 : 2015230 FolgenStaffel 33 : 2016230 FolgenStaffel 34 : 2017220 FolgenStaffel 35 : 20182 FolgenStaffel 40 : 20041 FolgeStaffel 41 : 20051 FolgeStaffel 196424 FolgenStaffel 1984 : 198422 FolgenStaffel 1987 : 198725 FolgenStaffel 1988 : 19886 FolgenStaffel 1999 : 19997 FolgenStaffel 2001 : 2001139 FolgenStaffel 2003220 FolgenStaffel 2004 : 2004225 FolgenStaffel 2005230 FolgenStaffel 2006231 FolgenStaffel 2007 : 2007232 FolgenStaffel 2008 : 2008224 FolgenStaffel 2009 : 2009230 FolgenStaffel 2010 : 2010224 FolgenStaffel 2011 : 201195 FolgenStaffel 2012 : 2012247 FolgenStaffel 2013 : 2013121 FolgenStaffel 2015 : 2015256 FolgenStaffel 2017 : 2017
 • banner
 • Ursprünglicher Titel

  Jeopardy!

 • Art

  TV-Serie

 • Folgen

  56 Staffeln • 10774 Folgen

 • Notiz

  8.18/10 (4 655 Bewertungen)

 • Beliebtheit : 100%

 • Herkunftsland

  US

 • Originalsprache

  en

 • Dauer der Folgen

  30 • 22

 • Webseite

  http://www.jeopardy.com/

 • Status

  Aktuell