Folgen der Staffel 12

S12E01

S12E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 14/11/1999)

S12E02

S12E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 15/11/1999)

S12E03

S12E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 16/11/1999)

S12E04

S12E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 17/11/1999)

S12E05

S12E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 18/11/1999)

S12E06

S12E06 : Folge 6 (ausgestrahlt am 10/01/2000)

S12E07

S12E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 01/02/2000)

S12E08

S12E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 08/02/2000)

S12E09

S12E09 : Folge 9 (ausgestrahlt am 15/02/2000)

S12E10

S12E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 28/02/2000)

S12E11

S12E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 07/03/2000)

S12E12

S12E12 : Folge 12 (ausgestrahlt am 24/04/2000)

S12E13

S12E13 : Folge 13 (ausgestrahlt am 25/04/2000)

S12E14

S12E14 : Folge 14 (ausgestrahlt am 08/05/2000)

S12E15

S12E15 : Folge 15 (ausgestrahlt am 23/05/2000)